โครงการ Big Cleaning Day 2565

         ด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) จัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง “Big Cleaning Day” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง   ในสังกัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการบริษัทเดินรถ ตลอดจนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีขนส่งฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)  ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น