ประวัติสถานีขนส่งลำปางประวัติความเป็นมาของงานกิจการสถานีขนส่ง  (สถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสารจังหวัดลำปาง)
 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร  สำนักปลัดเทศบาล
**********
เทศบาลนครลำปาง รับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง จากกรมการขนส่งทางบก  (สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2550 เป็นต้นมา   โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
          มาตรา 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์กรการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
                    (3)    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                    (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
                    (13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
          วัตถุประสงค์การถ่ายโอนภารกิจ
         1)  เพื่อสร้างระบบในการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่ง
          2)  เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนส่ง
       3) เพื่อจัดทำมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนทางกายภาพของสถานีขนส่ง

ขอบเขตของมาตรฐานการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่ง
                    ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกมีจำนวนมาก ทั้งภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานี (เช่น การบริหารช่องจอดรถ การจัดระบบจราจร ฯลฯ) และภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและกำกับดูแล เช่น การตรวจสอบว่าการดำเนินกิจการสถานีเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ หรือไม่ การบริหารงานในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดการขาดประสิทธิภาพ และไม่เอื้อต่อการพัฒนาการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะแยกภารกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานีออกจากภารกิจที่เกี่ยวกับการควบคุมและกำกับดูแล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานีทั้งสิ้น 
จำนวน 15 ข้อ ได้แก่     
1)       การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
2)       การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
3)       การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร
4)       การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
5)       การรักษาความสะอาดภายในสถานี
6)       การรักษาความปลอดภัย
7)       การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
8)       การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
9)       การจัดให้มีบริการห้องสุขา
10)     การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
11)     การจัดให้มีบริการรับฝากของ
12)     การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
13)     การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
14)     การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
15)     การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์


ในการรับโอนภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการบริหารจัดการสถานีอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและเคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้  
ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานในภารกิจสถานีขนส่ง เพื่อถือเป็นแนวทางปฎิบัติ และเพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารจัดการภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนจากกรมการขนส่งทางบก ทั้ง 15 ภารกิจ  
เทศบาลนครลำปางรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งมากำกับดูแลในโครงสร้างของสำนักปลัดเทศลบาล ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร งานกิจการสถานีขนส่ง โดยแบ่งแนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจถ่ายโอนได้ ดังนี้

1. ด้านการบริหาร
1.     ด้านการบริหารช่องจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง
2.     ด้านการบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
3.     ด้านการจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
4.     ด้านการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่ง
5.     ด้านการรักษาความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่ง
6.     ด้านการรักษาความปลอดภัย
7.     ด้านการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลการเดินทาง
8.     ด้านการควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานีขนส่ง
9.     ด้านการจัดให้มีการบริการห้องสุขา
10.   ด้านการจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
11.   ด้านการจัดให้มีการรับฝากของ
12.   ด้านการจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
13.   ด้านการจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
14.   ด้านการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
15.   ด้านการจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
16.   ด้านธุรการและสารบรรณ

   2. ด้านการบริหารงานคลัง
          1. ด้านการเงินและบัญชี
               -  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีขนส่ง ตลอดจนทำฎีกาทุกประเภท เช่น ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยตรง (ดำเนินการเอง) และผ่านกองคลังเทศบาลนครลำปางตรวจสอบ
               -  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยตรง (ดำเนินการเอง) กองคลังเทศบาลนครลำปางตรวจสอบ
                -  จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ตลอดจนทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งบรายงานสถานะทางการเงินของสถานีขนส่งฯ โดยตรง (ดำเนินการเอง)
กองคลังเทศบาลนครลำปางตรวจสอบ
          2. ด้านการคลัง
                        จัดเก็บเงินรายได้จากการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น รายได้ค่าบริการการใช้สถานีขนส่ง รายได้จาการจัดให้มีบริการห้องสุขา รายได้จากการจัดให้มีร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด รายได้ ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา โดยนำส่งเงินรายได้ทุกประเภทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลำปาง ชื่อบัญชี “สถานีขนส่งเทศบาลนครลำปาง”  (ฝากส่งโดยตรง)
                   3. ด้านการพัสดุ
             -  ดำเนินการจัดทำการซื้อ/จ้างทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย         การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โดยผ่านกองคลังเทศบาลนครลำปางตรวจสอบ
             -  จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ กองคลังเทศบาลนครลำปางตรวจสอบและกำกับดูแล
          4. ด้านการงบประมาณ
              -  ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของงานกิจการสถานีขนส่ง ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล (งบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)
              -  จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ
         5. งานอื่น ๆ  
               ที่เกี่ยวข้องในภารกิจสถานีขาส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง(เทศบาลนครลำปาง)หรือตาม นโยบายรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นโยบายกรมการขนส่งทางบก และนโยบายผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง


         ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร กำกับดูแล งานกิจการสถานีขนส่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง(เทศบาลนครลำปาง))  มีเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 8  คน  ประกอบด้วย  พนักงานเทศบาล 2 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  4 คน พนักงานจ้างทั่วไปช่วยราชการ 1 คน ได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

       
1. นางศิริขวัญ  ไตรถาวร  
     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว (หัวหน้างานกิจการสถานีขนส่ง) 
             เลขที่ตำแหน่ง 01-0307-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. ควบคุม ดูแลงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง  ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทาง  ราชการ 
      2. งานธุรการและงานสารบรรณ งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
     3. งานพัฒนารายได้ของสถานีขนส่ง
     4. งานรักษาความปลอดภัย
     5งานจัดระบบจราจรและบริหารงานลานจอดรถ
     6งานบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร

     7การจัดให้มีบริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีขนส่ง เช่น การบริการห้องสุขา  การจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด  การบริการรับฝากของ การบริการรถรับจ้าง บริการรถเข็นภาระ เป็นต้น
     8. การดำเนินการทางด้านการเงินและบัญชีของสถานีขนส่ง เช่น การเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีขนส่ง การจัดทำฎีกาทุกประเภท  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆจัดทำงบทดลอง งบรายงานสถานะทางการเงินของสถานีขนส่ง ฯลฯ

    9การดำเนินการทางด้านการคลัง เช่น การดำเนินการจัดเก็บเงินรายได้จากการดำเนินกิจการสถานีขนส่ง อาทิ ค่าบริการการใช้สถานีขนส่ง  รายได้จากการจัดให้มีบริการห้องสุขา รายได้การจัดให้มีร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด รายได้ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา

   10. การดำเนินการทางด้านพัสดุ เช่น การดำเนินการจัดทำการซื้อ/ จ้างทุกประเภท การจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ฯลฯ

   11. การดำเนินการด้านการงบประมาณ เช่น การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

   12. งานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

       กรณี นางศิริขวัญ ไตรถาวร ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้พนักงานเทศบาล นางสาวฤทัยรัตน์  สุทธิพงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสถานีขนส่ง

                           
   
             2. นางสาวพฤกษา รัตนมงคล 
                 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                    1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ได้รับทราบ
                    2. ประกาศกำหนดการเดินรถ อัตราค่าโดยสาร สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึ่งได้รับจากการใช้บริการรถโดยสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จำเป็นต้องทราบและต้องปฏิบัติในขณะใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
                    3. จัดทำรายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการสถานีขนส่ง และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) เป็นประจำทุกเดือน
                    4. รับชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมกับลงเวลาการเดินรถโดยสารเข้า - ออก สถานีขนส่ง และชื่อคนขับรถในใบบันทึกรายการฯ (ขส.บ.๖๔)
                    5. จัดทำใบนำส่งเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมทั้งรวบรวมเงินค่าบริการสถานีขนส่ง ฝากส่งธนาคารฯ ก่อนเวลา 15.30 น. โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีโดยเคร่งครัด
                    6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
               ในกรณี นางสาวพฤกษา  รัตนมงคล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานจ้างทั่วไป คือ   นายภูวดล มิ่งเชื้อ   ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        
             3. นายภูวดล มิ่งเชื้อ 
                  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานเทศกิจ (ช่วยราชการ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งทราบ
                  2. ประทับตราลายมือชื่อนายสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง ลงในใบเสร็จรับเงินค่าบริการ  สถานีขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
                  3. รับชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมกับ ลงเวลาการเดินรถโดยสารเข้า - ออก สถานีขนส่ง และชื่อคนขับรถในใบบันทึกรายการฯ (ขส.บ.๖๔)
                  4. จัดทำทะเบียนคุมการจำหน่ายตั๋วค่าบริการการใช้สถานีขนส่งและเก็บเงินค่าบริการใน  ส่วนที่รับผิดชอบส่งมอบเวรในผลัดต่อไป
                  5. รวบรวมนำเงินค่าบริการสถานีขนส่ง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนำส่งเงิน ค่าบริการสถานีขนส่ง เพื่อนำฝากส่งให้กับธนาคารฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีโดยเคร่งครัด
                  6. ตรวจสอบการเดินรถของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย จำนวนเที่ยวรถครบถูกต้อง
หรือไม่หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนไม่นำรถเข้าใช้บริการสถานีขนส่งให้ทำการบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
                  7. จัดดูแลและจัดระเบียบการเข้าจอดรถผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งทั้งรถประจำทางและรถส่วนบุคคล
                  8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่ง
                  9. อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ
                10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
           ในกรณีนายภูวดล  มิ่งเชื้อ  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงานจ้างทั่วไป  คือ  นางสาวพฤกษา รัตนมงคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

            4. นายมาฆะ อินทร์หอม 
                  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  1. เปิดเครื่องขยายเสียง(เพลงชาติ)เพื่อเคารพธงชาติอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา๐๘.๐๐ น. และอัญเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น.
                  2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งทราบ
             3. ประทับตราลายมือชื่อนายสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง  ลงในใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
                 4. รับชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมกับ  ลงเวลาการเดินรถโดยสารเข้า - ออก สถานีขนส่ง และชื่อคนขับรถในใบบันทึกรายการฯ (ขส.บ.๖๔)
                 5. จัดทำทะเบียนคุมการจำหน่ายตั๋วค่าบริการการใช้สถานีขนส่งและเก็บเงินค่าบริการในส่วนที่รับผิดชอบส่งมอบเวรในผลัดต่อไป      
                 6. รวบรวมนำเงินค่าบริการสถานีขนส่ง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนำส่งเงินค่าบริการสถานีขนส่ง เพื่อนำฝากส่งให้กับธนาคารฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีโดยเคร่งครัด
                 7. ตรวจสอบการเดินรถของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย จำนวนเที่ยวรถครบถูกต้องหรือไม่
หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนไม่นำรถเข้าใช้บริการสถานีขนส่ง ให้ทำการบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
                 8. ดูแลและจัดระเบียบการเข้าจอดรถผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งทั้งรถประจำทางและรถส่วนบุคคล
             9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่ง
               10. อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ
               11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        ในกรณี นายมาฆะ อินทร์หอม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงานจ้างทั่วไป   คือ   นายบุญช่วย สนแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

            5. นายบุญช่วย สนแก้ว 
                 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                 1. เปิดเครื่องขยายเสียง(เพลงชาติ)เพื่อเคารพธงชาติอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 08.00 น. และอัญเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น.
                 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งทราบ
                 3. ประทับตราลายมือชื่อนายสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง  ลงในใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
             4. รับชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมกับ ลงเวลาการเดินรถโดยสารเข้า - ออก สถานีขนส่ง และชื่อคนขับรถในใบบันทึกรายการฯ (ขส.บ.๖๔)
                 5. จัดทำทะเบียนคุมการจำหน่ายตั๋วค่าบริการการใช้สถานีขนส่งและเก็บเงินค่าบริการในส่วนที่รับผิดชอบส่งมอบเวรในผลัดต่อไป
                 6.  รวบรวมนำเงินค่าบริการสถานีขนส่ง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนำส่งเงินค่าบริการสถานีขนส่ง เพื่อนำฝากส่งให้กับธนาคารฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีโดยเคร่งครัด
           7. ตรวจสอบการเดินรถของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย จำนวนเที่ยวรถครบถูกต้อง หรือไม่หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนไม่นำรถเข้าใช้บริการสถานีขนส่ง ให้ทำการบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
                 8. ดูแลและจัดระเบียบการเข้าจอดรถผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งทั้งรถประจำทางและรถส่วน    บุคคล
                 9.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่ง
                10.  อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ
          11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ในกรณี นายบุญช่วย สนแก้วไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้พนักงานจ้างทั่วไป คือ นายมาฆะ อินทร์หอม ปฏิบัติหน้าที่แทน   

            6. นายบุรินทร  อารยะกูล 
                 พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                 1. เปิดเครื่องขยายเสียง(เพลงชาติ)เพื่อเคารพธงชาติอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 08.00 น. และอัญเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา 08.00 น.
                 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งทราบ
                 3.  ประทับตราลายมือชื่อนายสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง  ลงในใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
                 4. รับชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมกับ ลงเวลาการเดินรถโดยสารเข้า - ออก สถานีขนส่ง และชื่อคนขับรถในใบบันทึกรายการฯ (ขส.บ.๖๔)
                 5. จัดทำทะเบียนคุมการจำหน่ายตั๋วค่าบริการการใช้สถานีขนส่งและเก็บเงินค่าบริการในส่วนที่รับผิดชอบส่งมอบเวรในผลัดต่อไป
             6. รวบรวมนำเงินค่าบริการสถานีขนส่งส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนำส่งเงิน  ค่าบริการสถานีขนส่ง เพื่อนำฝากส่งให้กับธนาคารฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีโดยเคร่งครัด
                 7. ตรวจสอบการเดินรถของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละรายจำนวนเที่ยวรถครบถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนไม่นำรถเข้าใช้บริการสถานีขนส่ง ให้ทำการบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
                 8. ดูแล และจัดระเบียบการเข้าจอดรถผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งทั้งรถประจำทาง และรถส่วนบุคคลกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่ง
                 9. อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ
               10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
  ในกรณีนายบุรินทร อารยะกูล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงานจ้างทั่วไป คือ นายมงคล  มณีเนตร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

           7. นายมงคล  มณีเนตร
                พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
               1. เปิดเครื่องขยายเสียง(เพลงชาติ)เพื่อเคารพธงชาติอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา
08.00 น. และอัญเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น.
   2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งทราบ
                3. ประทับตราลายมือชื่อนายสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง  ลงในใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
                4. รับชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง พร้อมกับลง เวลาการเดินรถโดยสารเข้า - ออก สถานีขนส่ง และชื่อคนขับรถในใบบันทึกรายการฯ (ขส.บ.๖๔)
                5. จัดทำทะเบียนคุมการจำหน่ายตั๋วค่าบริการการใช้สถานีขนส่งและเก็บเงินค่าบริการในส่วน  ที่รับผิดชอบส่งมอบเวรในผลัดต่อไป
                6. รวบรวมนำเงินค่าบริการสถานีขนส่งส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนำส่งเงินค่า บริการสถานีขนส่ง เพื่อนำฝากส่งให้กับธนาคารฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีโดยเคร่งครัด
                7. ตรวจสอบการเดินรถของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละรายจำนวนเที่ยวรถครบถูกต้องหรือไม่
หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนไม่นำรถเข้าใช้บริการสถานีขนส่ง ให้ทำการบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
                8. ดูแล และจัดระเบียบการเข้าจอดรถผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งทั้งรถประจำทาง และรถส่วนบุคคลกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่ง
                9. อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ
             10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
        ในกรณีนายมงคล  มณีเนตร ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงานจ้างทั่วไป  คือ  นายบุรินทร  อารยะกูล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                   
เนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง จะต้องบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น จึงกำหนดเวลาการปฏิบัติราชการตามปกติของพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30  16.30 น.ของทุกวัน 
ประกอบด้วย
1.1  นางสาวพฤกษา  รัตนมงคล    
       พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง
1.2  ว่าง              พนักงานจ้างทั่วไป                 ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง

2. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 16.30 – 00.30 น. ของทุกวัน ประกอบด้วย
                          2.1 นายบุญช่วย    สนแก้ว      พนักงานจ้างทั่วไป        ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง
                          2.2 นายมงคล       มณีเนตร    พนักงานจ้างทั่วไป        ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง

3. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 00.30 – 08.30 น. ของทุกวัน 
ประกอบด้วย
3.1 นายมาฆะ       อินทร์หอม  พนักงานจ้างทั่วไป       ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง
3.2 นายบุรินทร     อารยะกูล   พนักงานจ้างทั่วไป        ตำแหน่ง คนงานสถานีขนส่ง
                    
                      4. กำหนดให้วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ
       
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน                              สั่ง ณ วันที่             เดือน                     พ.ศ. (                              ) นายกเทศมนตรีนครลำปางไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น