ประวัติสถานีขนส่งลำปางการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง
              สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ถนนจันทรสุรินทร์  ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๐ มีลักษณะอาคาร ๑ หลัง ๒ ชั้น ช่องจอดชานชาลา ๑๖ ช่องจอด จำนวน 58 เส้นทาง มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา เลขทะเบียน ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ ๐๕๕๒-๐๑๒-๕๔ ระวางเลขที่ ๔๘๔๕ I ๕๐๒๐ ๑๑ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕๑๒และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  ได้ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ให้แก่ เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเริ่มดำเนินการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยมีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน  ๑๕ ภารกิจ
                                                               เทศบาลนครลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น