ตารางการเดินรถ ปี 2565 (Update 6 ธันวาคม 2565)

 


สายรถ
Code
ชื่อสายรถ
ต้นทาง-ปลายทาง
Route
เวลาออก
จากลำปาง
Approximate Departure Time
(From Lampang)
เวลาถึงปลายทาง Approximate Arrival Time
ผู้ประกอบการ
เดินรถ
Company
มาตรฐานรถ
Bus Standard
ราคา
ค่าโดยสาร
Fare
18
เชียงใหม่  - กรุงเทพ
Chiang Mai - Bangkok
08.30
18.30
บขส. 999
ป.1
511
10.30
20.30
บ.ศรีทะวงศ์ทัวร์
ป.1
511
19.30
05.30
บขส. 999
ป.1
511
11.30
                20.30  บ.นครชัยแอร์       ป.1      511
18
กรุงเทพ - เชียงใหม่ 
Bangkok - Chiang Mai
04.20
05.50
บขส. 999
ป.1
101
05.10
06.40
บขส. 999
ป.1
101
17.00
18.30
บ.ศรีทะวงศ์ทัวร์
ป.1
101
17.35
19.00
บขส. 999
ป.1
10191132155
ลำปาง - กรุงเทพ
Lampang - Bangkok


เชียงใหม่ - พิษณุโลก
Chiang Mai - Phisanulok
พิษณุโลก - เชียงใหม่
Phisanulok - Chiang Mai


เชียงใหม่ - พิษณุโลก
Chiang Mai - Phisanulok 


พิษณุโลก - เชียงใหม่
Phisanulok - Chiang Mai
08.30
17.00
บขส. 999
ป.1
งดวิ่ง
11.30
21.00
บ.สมบัติทัวร์
ป.1
511
19.50
06.20
บ.บางกอ กบัสไลน์
ป.1
511
20.25
06.30
บ.บางกอ กบัสไลน์
ป.1
511
20.20
06.50
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
795
20.30
            07.00บ.สมบัติ          ทัวร์       ป.1     511
20.35
07.00
บ.สมบัติทัวร์
ป.1
511
21.00
07.30
บ.สมบัติทัวร์
ป.1
21.30
08.00
บ.สมบัติทัวร์
V.I.P
795
12.50
        17.50 บ.วินทัวร์         ป.1     288
12.50
        13.30 บ.วินทัวร์         ป.1     101
14.00
        15.30 บ.วินทัวร์         ป.1     101

14.20

        19.20
บ.วินทัวร์         ป.1     288

13.30

        15.00
บ.วินทัวร์         ป.1     101


169
เชียงใหม่ - น่าน
Chiang Mai - Nanน่าน - เชียงใหม่
Nan - Chiang Mai
13.55
17.55
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
203
16.50
20.50
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
203
13.20
      14.50บ.ไทยพัฒนกิจ  ป.1    101
12.30


14.50
      17.30


      16.20


169
เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง
Chiang Mai - Thung Chang
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
268

ทุ่งช้าง - เชียงใหม่
Thung Chang-
Chiang Mai  
บ.ไทยพัฒนกิจ   ป.1   101
   175เชียงใหม่ - ขอนแก่น
Chiang Mai - Khon Kaen
11.20
        21.20บ.อีสานทัวร์   ป.1  443


587
ขอนแก่น - เชียงใหม่
Khon Kaen - Chiang Maiเชียงใหม่ - อุบลราชธานี
Chiang Mai - Ubon Ratchathani

อุบลราชธานี - เชียงใหม่
Ubon Ratchathani - Chiang Mai
02.50
       04.20บ.อีสานทัวร์   ป.1  101

18.00
          10.30    บ.นคร
ชัยแอร์
        ป.1     695
19.00


19.50

08.00
          11.30


          12.20

          09.30
 บ.นคร
ชัยแอร์
ป.1
695

 บ.นคร
ชัยแอร์
ป.1
695

บ.นครชัยแอร์
        ป.1
101


20.50

21.05

04.00

20.00

          06.50

          07.00

          05.30

          21.30
633
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
Chiang Mai - Khon Kaen
บ.อีสานทัวร์        ป.1     443
ลำปาง - ขอนแก่น
Lampang - Khon Kaen
บ.สมบัติทัวร์
       V.I.P     778
633
ขอนแก่น - เชียงใหม่
Khon Kaen - Chiang Mai
บ.อีสานทัวร์        ป.1     101
บ.อีสานทัวร์

บ.นครชัยทัวร์
        ป.1

        ป.1

101
635
เชียงใหม่- นครราชสีมา
Chiang Mai - Nakhon Ratchasima
       09.30          20.50     499
19.00
          05.20
บ.นครชัยทัวร์
        ป.1     499


21.00
          07.20   บ.นครชัย            ทัวร์        ป.1     499
635
นครราชสีมา - เชียงใหม่
Nakhon Ratchasima -
Chiang Mai
05.30
          07.00   บ.นครชัย            ทัวร์        ป.1     101636

659เชียงใหม่ - อุดรธานี - หนองคายChiang Mai - Udon Thani - Nong Khai

หนองคาย - อุดรธานี - เชียงใหม่
Nong Khai - Udon Thani - Chiang Mai

เชียงใหม่ - ระยอง
Chiang Mai - Rayong19.30
          21.00   บ.นครชัย            ทัวร์        ป.1     101
21.30


05.0016.45


19.10


20.00

20.40

21.15
          08.00


          06.30          08.45


          11.10

         
          12.00

          12.40

          13.15

บ.อ.ศึกษาทัวร์
        V.I.P     909
บ.อ.ศึกษาทัวร์
        V.I.P
143
บ.นครชัยแอร์
        ป.1                             659    
บ.นครชัยแอร์
บ.นครชัยแอร์
บ.นครชัยแอร์
บ.นครชัยแอร์

บ.นครชัยแอร์
บ.นครชัยแอร์

บ.นครชัยแอร์
        ป.1  

        
        ป.1

        ป.1

      V.I.P


        ป.1

     V.I.P


        ป.1
   659 
 


659


659  
788

659
ระยอง - เชียงใหม่
Rayong - Chiang Mai
       06.00          07.30
101

       06.10         
         07.40

     143


660

672


แม่สาย - ระยอง
Mae Sai - Rayong

ระยอง - แม่สาย
Rayong - Mae Saiแม่สอด - แม่สาย
Mae Sot - Mae Sa
i
06.20
         07.50     101
06.30
         08.00บ.นครชัยแอร์        ป.1     101
21.30
         08.35บ.นครชัยแอร์      V.I.P     935
04.30
         15.30
บ.นครชัยแอร์      V.I.P     935


บ.ไทยพัฒนกิจ


        ป.1
12.00


13.20
         17.45


         17.20
263แม่สาย - แม่สอด
Mae Sai - Mae Sot
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
263
779
เชียงใหม่ - ภูเก็ต
Chiang Mai - Phuket

ภูเก็ต - เชียงใหม่
Phuket - Chiang Mai
       16.30         10.30    บ.ไทย      พัฒนกิจ       V.I.P   1,672
11.00
         12.30    บ.ไทย      พัฒนกิจ       V.I.P     143
874
เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
Chiang Mai - Ubon Ratchathani
10.00
         24.30
บ.เพชรประเสริฐ
        ป.1              (พิเศษ)     718

       17.25         07.15   บ.เพชร      ประเสริฐ        ป.1              (พิเศษ)     718


อุบลราชธานี - เชียงใหม่
Ubon Ratchathani - Chiang Mai
20.20
        09.50   บ.เพชร    ประเสริฐ        ป.1              (พิเศษ)     718
01.30
        03.00
  บ.เพชร    ประเสริฐ
        ป.1              (พิเศษ)     107
04.30


09.00


05.30


19.30
        06.00

        
        10.30


        07.00


        21.00
  บ.เพชร  ประเสริฐ
        ป.1              (พิเศษ)     107
        ป.1              (พิเศษ)     107

875
กาญจนบุรี - เชียงใหม่
Kanchanaburi - Chiang Mai
บ.ศศนันท์ ทัวร์
V.I.P
143
เชียงใหม่ - กาญจนบุรี
Chiang Mai -Kanchanaburi
บ.ศศนันท์ ทัวร์
         ป.1       92
19.30
        07.30บ.ศศนันท์ ทัวร์       V.I.P     755

876
เชียงใหม่ - นครพนม
Chiang Mai - Nakhon Phanom
       18.30           08.25  บ.เพชร     ประเสริฐป.1 (พิเศษ)     718

นครพนม - เชียงใหม่
Nakhon Phanom - Chiang Mai
21.00
09.10
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
718
08.00
         09.30
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)     107
152
ลำปาง - เชียงใหม่ 
Lampang - Chiang Mai    
(รถตู้ เชียงใหม่ออกทุกครึ่งชั่วโมง)
เที่ยวแรก  06.15 
เที่ยวสุดท้าย 18.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
รถตู้
(Van)
89


614
ลำปาง - แพร่  
Lampang - Phrae               

เที่ยวแรก  09.00, 12.00, 14.00
เที่ยวสุดท้าย 17.00
สหกรณ์เดินรถลำปางรถตู้
(Van)
     100


103
ลำปาง - ลี้ 
Lampang - Li
วันละ 4 รอบ 
07.40น. /10.20น.
12.20น./16.20น.
สหกรณ์เดินรถลำปาง
สองแถว
100
หมายเหตุ  ข้อมูลเวลารถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางฯ ถึงปลายทาง เป็นเวลาโดยประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น