ข้อมูลทั่วไป

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) 

                     เทศบาลนครลำปาง รับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง จากกรมการขนส่งทางบก  (สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522 ภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกมีจำนวนมาก ทั้งภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานี (เช่น การบริหารช่องจอดรถ การจัดระบบจราจร ฯลฯ) และภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและกำกับดูแล เช่น การตรวจสอบว่าการดำเนินกิจการสถานีเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ หรือไม่ การบริหารงานในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดการขาดประสิทธิภาพ และไม่เอื้อต่อการพัฒนาการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะแยกภารกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานีออกจากภารกิจที่เกี่ยวกับการควบคุมและกำกับดูแล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานีทั้งสิ้น จำนวน 15 ข้อ ได้แก่ ๑) การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง ๒) การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ  ๓) การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ๔) การจัดระบบการจราจรภายในสถานี ๕) การรักษาความสะอาดภายในสถานี ๖) การรักษาความปลอดภัย ๗) การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง ๘) การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี ๙) การจัดให้มีบริการห้องสุขา ๑๐) การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ๑๑) การจัดให้มีบริการรับฝากของ ๑๒) การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง ๑๓) การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ ๑๔) การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง ๑๕) การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์    
              จากการดำเนินงานบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในระยะเวลา 8 ปี ที่ได้รับภารกิจถ่ายโอนมากำกับ ดูแล ผู้บริหารเทศบาลนครลำปางได้เล้งเห็นความสำคัญของภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นงานด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยตรง เทศบาลนครลำปางได้ทำทาสีอาคารสถานีขนส่ง ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานีให้มีความเป็นระเบียบ ปรับปรุงห้องสุขาให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จัดทำระบบสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน จัดทำทางลาดคนพิการ ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเดินรถ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสถานีขนส่ง ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ติดตั้งโทรทัศน์ LED สำหรับให้บริการประชาชน ณ จุดพักคอย ปรับปรุงระบบประปา จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชนนั่งพักคอยบริเวณชานชาลาสถานีขนส่ง ก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและคนชรา ปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
เทศบาลนครลำปางได้เข้าถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการงานภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางอย่างทั่วถึงสามารถนำปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในภารกิจสถานีขนส่งมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการคมนาคมขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และด้านการคมนาคมของจังหวัดลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง จึงถือเป็นประตูบ้านเข้าสู่เมืองลำปาง     ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความสนใจและกำหนดเป็นนโยบายในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) แห่งที่ 2 ในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์เทศบาลนครลำปาง   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสอดรับกับแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง             
   
โครงการในอนาคต : ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒ (เทศบาลนครลำปาง)ซึ่งเทศบาลนครลำปางขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากส่วนกลาง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม งบประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น